حروف اضافه برای کشورهای مختلف در زبان فرانسه

در این ویدئو حروف اضافه برای کشورهای مختلف توضیح داده می شود. توضیحات مطرح شده در انتهای ویدئو به صورت مکتوب آورده شده است.

باز هم دیر کردی؟

سلام دوستان، در این ویدئو در مورد قید encore و کاربردهای آن صحبت کرده ام.

مشکلات افزایش روز افزون از هواپیما با زبان فرانسه

سلام دوستان، تمرینی دیگر برای افزایش دامنه لغات و درک شفاهی.

تاوان پس دادن در فرانسه


توریسم در فرانسه

تمرین درک شفاهی و افزایش دامنه لغات برای دسترسی به معانی لغات مطرح شده.

حلّه حاجی در فرانسه عامیانه؟؟؟؟

چطوری در فرانسه عامیانه بگوییم مشکلی نیست، حل می شود