برنامه کلاس‌های گروهی آموزشگاه زبان‌های خارجی میلادلاد – سال ۱۴۰۱

 

رده سنی بزرگسالان

دوره های حضوری

ردیفسطحنوع دورهروزساعتمدرسظرفیت باقیماندهتاریخ شروعتاریخ پایانتعیین سطح
۱A1-1حضوریشنبه – چهارشنبه۱۰ الی ۱۲لیلا میر حیدریندارد۲/۳۱۴/۴ندارد
۲A1-1حضورییک‌شنبه – سه شنبه۱۵ الی ۱۷آبان عالمیندارد۲/۲۴۳/۲۸ندارد
۳A1-2حضورییک‌شنبه – سه شنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۴۵شقایق شریف زادهندارد۲/۲۰۲/۲۸کتبی
۴A1-4حضوریشنبه – چهارشنبه۱۷ الی ۱۹:۱۵مهدی خندانی۲نفر۱/۲۹۳/۹کتبی و شفاهی
۵B1-4حضوریپنج شنبه ها۱۰:۳۰ الی ۱۴غفار ریحانیندارد۱/۱۶۲/۲۱کتبی و شفاهی

 

رده سنی بزرگسالان

دوره های آنلاین

ردیفسطحنوع دورهروزساعتمدرسظرفیت باقیماندهتاریخ شروعتاریخ پایانتعیین سطح
۱A1-1آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۵نجمه اکبرینداردندارد
۲A1-1آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۶:۳۰ الی ۱۸:۱۵مینا گلجونداردندارد
۳A1-2آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷ الی ۱۹افسانه عابدنداردکتبی
۴A1-2آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰مینو عارفی پورنداردکتبی
۵A1-3آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۸ الی ۲۰شقایق شریف‌زادهنداردکتبی
۶A1-4آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷ الی ۱۸:۴۵مینو عارفی پورنداردکتبی و شفاهی
۷A1-4آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰مجتبی نیشابورینداردکتبی و شفاهی
۸A2-1آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷ الی ۱۹المیرا زمانینداردکتبی و شفاهی
۹A2-1آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۸ الی ۲۰سجاد فانینداردکتبی و شفاهی
۱۰A2-1آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷ الی ۱۹محبوبه جهانفرنداردکتبی و شفاهی
۱۱A2-2آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۷ الی ۱۹هدیه یعقوبینداردکتبی و شفاهی
۱۲A2-3آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۸ الی ۲۰محبوبه جهانفر۲ نفرکتبی و شفاهی
۱۳A2-4آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۲۰ الی ۲۱:۴۵متین هومن فر۲ نفرکتبی و شفاهی
۱۴A2-4آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰فهیمه احمدی۳ نفرکتبی و شفاهی
۱۵A2-5آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰مجتبی نیشابوری۳ نفرکتبی و شفاهی
۱۶B1-1آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۵مینا بلوکاتنداردکتبی و شفاهی
۱۷B1-2آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۵سجاد فانینداردکتبی و شفاهی
۱۸B1-3آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۵غفار ریحانینداردکتبی و شفاهی
۱۹B1-4آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۵غفار ریحانینداردکتبی و شفاهی
۲۰B2-1آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۵غفار ریحانینداردکتبی و شفاهی
۲۱بحث آزادآنلاینیکشنبه‌ها۱۸ الی ۲۰غفار ریحانی۲ نفرشفاهی
۲۲بحث آزادآنلاینچهارشنبه‌ها۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰غفار ریحانینداردشفاهی

 

 

رده سنی کودک و نوجوان

رده سنی ۶ تا ۹ سال

ردیفسطحنوع دورهروزساعتمدرسظرفیت باقیماندهتاریخ شروعتاریخ پایانتعیین سطح
۱A1-1آنلاینیکشنبه – سه‌شنبه۱۵:۳۰ الی ۱۶:۴۵الهام نورکیهانی۷ نفرندارد
۲A1-4آنلایندوشنبه – چهارشنبه۱۷الی ۱۸:۱۵الهام نورکیهانی۳ نفرشفاهی

 

رده سنی ۱۰ تا ۱۶ سال

ردیفسطحنوع دورهروزساعتمدرسظرفیت باقیماندهتاریخ شروعتاریخ پایانتعیین سطح
۱A1-2آنلاینیکشنبه – پنج‌شنبه۱۷ الی ۱۸:۱۵

۱۳ الی ۱۴:۱۵

الهام نورکیهانینداردشفاهی
۲A1-3آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵الهام نورکیهانی۲ نفرشفاهی
۳A1-4آنلاینشنبه – چهارشنبه۱۴:۳۰ الی ۱۵:۴۵لهام نورکیهانی۲ نفرشفاهی
۴A2-1آنلاینشنبه – سه‌شنبه۱۷ الی ۱۸:۱۵الهام نورکیهانینداردکتبی و شفاهی