برنامه کلاس‌های گروهی آموزشگاه زبان‌های خارجی میلادلاد – سال ۱۴۰۱

 

رده سنی بزرگسالان

دوره های حضوری

ردیفسطحنوع دورهروزساعتمدرسظرفیت باقیماندهتاریخ شروعتاریخ پایانتعیین سطح
۱A1-1حضوریدر حال برنامه ریزیدر حال برنامه ریزیدر حال برنامه ریزی۸ نفردر حال برنامه ریزیندارد
۲A1-3حضوری۱ شنبه – ۳ شنبه۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰دریا میرحیدریندارد۸/۱۸۹/۱۹کتبی
۳A1-4حضوری۱ شنبه – ۳ شنبه۰۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰دریا میرحیدری۳ نفر۸/۰۸۹/۰۸کتبی
۴A1-4حضوری۱ شنبه – ۳ شنبه۱۵ الی ۱۷پویا پرویز۳ نفر۸/۱۰۹/۱۰کتبی
۵A2-1حضوری۱ شنبه – ۳ شنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰شقایق شریف‌زاده۱ نفر۸/۱۰۹/۱۰کتبی و شفاهی
۶A2-1حضوریشنبه – ۳ شنبه۱۰ الی ۱۲محمد امیرمعافیندارد۰۸/۰۳۹/۰۵کتبی و شفاهی
۷A2-3حضوریشنبه – ۴ شنبه۱۷ الی ۱۹مهدی خندانی۲ نفر۰۷/۲۳۸/۲۵کتبی و شفاهی
۸B1-2حضوری۵ شنبه‌ها۱۳:۳۰ الی ۱۶پویا پرویزندارد۰۸/۰۵۹/۱۷کتبی و شفاهی

رده سنی بزرگسالان

دوره های آنلاین

ردیفسطحنوع دورهروزساعتمدرسظرفیت باقیماندهتاریخ شروعتاریخ پایانتعیین سطح
۱A1-1آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۶ الی ۱۸افسانه عابد۴ نفر۸/۱۵۹/۱۵ندارد
۲A1-1آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۶:۱۵ الی ۱۸:۱۵مینا گلجو۸ نفر۸/۲۲۹/۲۲ندارد
۳A1-1آنلاین۲ شنبه – ۴ شنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹مینا بلوکات۱ نفر۷/۲۰۸/۲۳ندارد
۴A1-3آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰سیاوش کران۲ نفر۸/۱۵۹/۱۵کتبی
۵A1-3آنلاینشنبه – ۴ شنبه۱۸ الی ۲۰سارا کیوان۲ نفر۸/۰۷۹/۰۹کتبی
۶A1-3آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۸ الی ۲۰سجاد فانی۱ نفر۸/۱۷۹/۲۰کتبی
۷A1-4آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۸ الی ۲۰سیاوش کران۳ نفر۸/۲۲۹/۲۲کتبی
۸A1-4آنلاینشنبه – ۴ شنبه۱۸ الی ۲۰نرگس جعفری۱ نفر۸/۱۱۹/۱۴کتبی
۹A1-5آنلاینشنبه – ۴ شنبه۷:۴۵ الی ۹:۳۰نجمه اکبری۲  نفر۸/۰۷۹/۱۶کتبی
۱۰A2-1آنلاینشنبه – ۴ شنبه۱۷ الی ۱۹افسانه عابد۳ نفر۹/۰۵۱۰/۰۷کتبی و شفاهی
۱۱A2-1آنلاینشنبه – ۴ شنبه۱۸ الی ۲۰شقایق شریف‌زاده۲ نفر۹/۱۲۱۰/۱۴کتبی و شفاهی
۱۲A2-1آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۸:۳۰  الی ۲۰سارا کیوان۳ نفر۸/۲۴۹/۲۷کتبی و شفاهی
۱۳A2-3آنلاینشنبه – ۴ شنبه۱۸:۳۰ الی ۲۰سجاد فانی۳ نفرکتبی و شفاهی
۱۴A2-4آنلاینشنبه- ۴ شنبه۱۶:۴۵ الی ۱۸:۱۵سجاد فانی۲ نفرکتبی و شفاهی
۱۵A2-4آنلاینشنبه – ۴ شنبه۱۷ الی ۱۹محبوبه جهانفر۴ نفر۷/۲۷۸/۲۸کتبی و شفاهی
۱۶A2-5آنلاین۲ شنبه – ۵ شنبه۱۷ الی ۱۹هدیه یعقوبی۳ نفر۷/۲۱۹/۱۹کتبی و شفاهی
۱۷A2-6آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۲۰ الی ۲۱:۴۵متین هومن فر۳ نفر۸/۰۱۹/۰۶کتبی و شفاهی
۱۸B1-3آنلاین۱ شنبه – ۴ شنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹محمد امیرمعافی۳ نفر۸/۰۱۹/۰۸کتبی و شفاهی
۱۹B1-4آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹سیاوش کران۲ نفر۷/۲۵۹/۰۹کتبی و شفاهی
۲۰B1-6آنلاینشنبه – ۲ شنبه۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰غفار ریحانی۲ نفرکتبی و شفاهی
۲۱B2-1آنلاینشنبه – ۴ شنبه۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰غفار ریحانی۲ نفرکتبی و شفاهی
۲۲B2-4آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۲۰ الی ۲۲غفار ریحانی۲ نفرکتبی و شفاهی
۲۳C1-1آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۶ الی ۱۸غفار ریحانی۲ نفرکتبی و شفاهی
۲۴بحث آزاد – B1آنلاین۱ شنبه‌ها۱۸ الی ۲۰غفار ریحانی۲ نفرشفاهی
۲۵بحث آزاد – B2آنلاین۴ شنبه‌ها۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰غفار ریحانی۲ نفرشفاهی

 

 

رده سنی کودک و نوجوان

رده سنی ۶ تا ۹ سال

ردیفسطحنوع دورهروزساعتمدرسظرفیت باقیماندهتاریخ شروعتاریخ پایانتعیین سطح
۱A1-1آنلاینشنبه- ۴ شنبه۱۷:۱۵ الی ۱۸:۳۰الهام نورکیهانی۳ نفرندارد

 

رده سنی ۱۰ تا ۱۵ سال

ردیفسطحنوع دورهروزساعتمدرسظرفیت باقیماندهتاریخ شروعتاریخ پایانتعیین سطح
۱A1-1آنلاینشنبه- ۲ شنبه۱۸ الی ۱۹:۱۵فاطمه کریمی۲ نفر۷/۱۶۹/۷ندارد
۲A1-2آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۸:۳۰ الی ۱۹:۴۵الهام نورکیهانی۱ نفرشفاهی
۳A1-3آنلاین۱ شنبه – ۳ شنبه۱۵ الی ۱۶:۱۵الهام نورکیهانی۳ نفرشفاهی
۴A1-4آنلاینشنبه – ۴ شنبه۱۸:۴۵ الی ۲۰لهام نورکیهانی۱ نفرشفاهی
۵A2-3آنلاینشنبه – ۲ شنبه۱۶ الی ۱۷:۱۵الهام نورکیهانی۱ نفرکتبی و شفاهی