برنامه کلاس‌های گروهی آموزشگاه زبان‌های خارجی میلادلاد – سال 1401

 

دوره های حضوری

رده سنی بزرگسالان

سطح / مدرسروز و ساعتشروع / پایانظرفیت باقیماندهتعیین سطح

A1-1

------

در حال برنامه ریزیدر حال برنامه ریزی8 نفرندارد

A1-1

مهدی خندانی

شنبه - 4 شنبه

17 الی 19

19 آذر الی 21 دی1 نفرندارد

A1-2

محمد امیرمعافی

شنبه - 3 شنبه

10 الی 12

19 آذر الی 24 دینداردکتبی

A1-4

دریا میرحیدری

شنبه - 4 شنبه

09:30 الی 11:30

4 دی الی 5 بهمن2 نفرکتبی

A2-1

دریا میرحیدری

1 شنبه - 3 شنبه

09:30 الی 11:30

11 دی الی 11 بهمن2 نفرکتبی و شفاهی

A2-1

پویا پرویز

1 شنبه - 3 شنبه

15 الی 17

22 آذر الی 27 دی2 نفرکتبی و شفاهی

A2-2

شقایق شریف‌زاده

1 شنبه - 3 شنبه

17:30 الی 19:30

27 آذر الی 2 بهمن1 نفرکتبی و شفاهی

B1-3

پویا پرویز

5 شنبه‌ها

13:30 الی 16

8 دی الی 27 بهمننداردکتبی و شفاهی

 

 

دوره های آنلاین

رده سنی بزرگسالان

سطح / مدرسروز و ساعتشروع / پایانظرفیت باقیماندهتعیین سطح

A1-1

------

در حال برنامه ریزیدر حال برنامه ریزی10 نفرندارد

A1-1

نرگس جعفری

شنبه - 2 شنبه

16:30 الی 18

24 دی الی 6 اسفند8 نفرندارد

A1-2

محبوبه جهانفر

شنبه - 4 شنبه

17 الی 19

17 دی الی 26 بهمن1 نفرکتبی

A1-2

مینا گلجو

1 شنبه - 3 شنبه

16:15 الی 18:15

29 آذر الی 11 بهمن3 نفرکتبی

A1-3

افسانه عابد

1 شنبه - 3 شنبه

16 الی 18

2 بهمن الی 11 بهمن3 نفرکتبی

A1-3

مینا بلوکات

2 شنبه - 4 شنبه

17:30 الی 19

10 دی الی 19 بهمن3 نفرکتبی

A1-3

سجاد فانی

1 شنبه - 2 شنبه

18  الی 20

4 دی الی 19 بهمن2 نفرکتبی

A1-4

سیاوش کران

1 شنبه - 3 شنبه

15:30  الی 17:30

10 دی الی 12 بهمن2 نفرکتبی

A1-5

سارا کیوان

 شنبه - 4 شنبه

18 الی 20

24 دی الی 6 اسفند2 نفرکتبی

A1-5

نرگس جعفری

2 شنبه - 4 شنبه

18  الی 20

26 آذر الی 5 اسفند2 نفرکتبی

A2-1

نجمه اکبری

 شنبه - 4 شنبه

7:45 الی 9:30

28 دی الی 13 اسفند2 نفرکتبی و شفاهی

A2-2

افسانه عابد

 شنبه - 4 شنبه

17 الی 19

10 دی الی 11 بهمن2 نفرکتبی و شفاهی

A2-2

شقایق شریف‌زاده

 شنبه - 4 شنبه

18 الی 20

17 دی الی 25 بهمن1 نفرکتبی و شفاهی

A2-2

سیاوش کران

2 شنبه - 4 شنبه

11:30 الی 13

27 آذر الی 2 بهمن1 نفرکتبی و شفاهی

A2-3

سارا کیوان

1 شنبه - 3 شنبه

18:30 الی 20

29 آذر الی 4 بهمن3 نفرکتبی و شفاهی

A2-3

سجاد فانی

 شنبه - 4 شنبه

18:30 الی 20

19 آذر الی 28 دی3 نفرکتبی و شفاهی

A2-4

سجاد فانی

1 شنبه - 3 شنبه

16:45 الی 18:15

21 دی الی 10 اسفند3 نفرکتبی و شفاهی

A2-5

هدیه یعقوبی

2 شنبه - 5 شنبه

17 الی 19

19 دی الی 20 بهمن3 نفرکتبی و شفاهی

A2-5

متین هومن فر

1 شنبه - 3 شنبه

20 الی 21:45

18 دی الی 18 بهمن3 نفرکتبی و شفاهی

B1-1

نجمه اکبری

1 شنبه - 3 شنبه

17 الی 19

11 دی الی 11 بهمننداردکتبی و شفاهی

B1-4

محمد امیرمعافی

1 شنبه - 3 شنبه

17:30 الی 19

2 بهمن الی 1 اسفند2 نفرکتبی و شفاهی

B1-5

سیاوش کران

2 شنبه - 4 شنبه

18 الی 19:30

28 دی الی 1 اسفند3 نفرکتبی و شفاهی

B1-7

سعید سامانی

 شنبه - 2 شنبه

19:30 الی 21:30

17 دی الی 24 بهمن3 نفرکتبی و شفاهی

B2-3

سیاوش کران

1 شنبه - 3 شنبه

18 الی 20

 

25 دی الی 25 بهمننداردکتبی و شفاهی

بحث آزاد - B1

زینب شیوایی

1 شنبه‌ها

18 الی 20

 

11 دی الی 24 اسفند3 نفرشفاهی

بحث آزاد - B2

سعید سامانی

4 شنبه‌ها

18:30 الی 20:30

 

5 دی الی 6 اردیبهشت4 نفرشفاهی

 

 

دوره های آنلاین

رده سنی کودک و نوجوان - 6 تا 9 سال

سطح / مدرسروز و ساعتشروع / پایانظرفیت باقیماندهتعیین سطح

A1-2

الهام نورکیهانی

شنبه- 4 شنبه

17:15 الی 18:30

21 دی الی 24 اسفد1 نفرکتبی

 

 

رده سنی کودک و نوجوان - 10 تا 15 سال

سطح / مدرسروز و ساعتشروع / پایانظرفیت باقیماندهتعیین سطح

A1-1

------

در حال برنامه ریزیدر حال برنامه ریزی10 نفرندارد

A1-2

فاطمه کریمی

شنبه - 2 شنبه

18 الی 19:15

12 آذر الی 3 بهمن2 نفرکتبی

A1-3

الهام نورکیهانی

1 شنبه - 3 شنبه

18:15 الی 20

25 دی الی 16 اسفند1 نفرکتبی

A1-3

الهام نورکیهانی

1 شنبه - 3 شنبه

15 الی 16:15

11 دی الی 7 اسفند1 نفرکتبی

A1-4

الهام نورکیهانی

1 شنبه - 3 شنبه

16:45 الی 18

2 بهمن الی 24 اسفند1 نفرکتبی

A1-4

الهام نورکیهانی

 شنبه - 4 شنبه

18:30 الی 19:45

12 آذر الی 3 بهمن1 نفرکتبی

A2-3

الهام نورکیهانی

 شنبه - 2 شنبه

15:45 الی 17

12 آذر الی 3 اسفند1 نفرکتبی و شفاهی