عطا بهنامیان


مدرک حرفه‌ای کارگردانی سینما – مونت پولیه، فرانسه

موسسه ویما - تدیوینگر
موسسه ویما – کارگردان
موسسه ادنو – کارگردان، تدوینگر

شروع فعالیت در انستیتو میلاد: پاییز 1398