فروردین ۱۴, ۱۴۰۲

سی و سومین شماره نشریه مجله فرهنگ یاران

سی و سومین  شماره نشریه آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلادلاد […]
اسفند ۲, ۱۴۰۱

سی و دومین شماره نشریه مجله فرهنگ یاران

سی و دومین  شماره نشریه آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلادلاد […]
دی ۳, ۱۴۰۱

سی و یکمین شماره نشریه مجله فرهنگ یاران

سی و یکمین  شماره نشریه آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلادلاد […]
آذر ۱۱, ۱۴۰۱

سی امین شماره نشریه مجله فرهنگ یاران

سی امین  شماره نشریه آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلادلاد منتشر […]
شهریور ۲۵, ۱۴۰۱

بیست و نهمین شماره نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست و نهمین شماره نشریه آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلادلاد […]
مرداد ۲۹, ۱۴۰۱

انتشار بیست و هشتمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست و هشتمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
مرداد ۲۹, ۱۴۰۱

انتشار بیست و هفتمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست و هفتمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
خرداد ۳۰, ۱۴۰۱

انتشار بیست و ششمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست و ششمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

انتشار بیست و پنجمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست و پنجمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

انتشار بیست و چهارمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست وچهارمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر […]
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰

انتشار بیست و سومین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست وسومین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر […]
بهمن ۲۹, ۱۴۰۰

انتشار بیست و دومین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست ودومین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر […]