آبان ۳۰, ۱۴۰۰

انتشار نوزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

نوزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
مهر ۲۷, ۱۴۰۰

انتشار هجدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

هجدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
شهریور ۲۰, ۱۴۰۰

انتشار هفدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

هفدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
مرداد ۲۶, ۱۴۰۰

انتشار شانزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

شانزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
تیر ۲۱, ۱۴۰۰

انتشار پانزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

پانزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
خرداد ۲۳, ۱۴۰۰

انتشار چهاردهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

چهاردهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

انتشار سیزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

سیزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

انتشار دوازدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

دوازدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹

انتشار یازدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

یازدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۹

انتشار دهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

دهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
دی ۲۶, ۱۳۹۹

انتشار نهمین شماره مجله فرهنگ یاران

شماره نهم مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

هشتمین شماره مجله فرهنگ یاران فردا منتشر شد

هشتمین شماره از مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ نشریه ای که به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]