تیر ۲۱, ۱۴۰۰

انتشار پانزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

پانزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
خرداد ۲۳, ۱۴۰۰

انتشار چهاردهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

چهاردهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
اردیبهشت ۲۵, ۱۴۰۰

انتشار سیزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

سیزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
فروردین ۲۷, ۱۴۰۰

انتشار دوازدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

دوازدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۹

انتشار یازدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

یازدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
بهمن ۲۶, ۱۳۹۹

انتشار دهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

دهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
دی ۲۶, ۱۳۹۹

انتشار نهمین شماره مجله فرهنگ یاران

شماره نهم مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

هشتمین شماره مجله فرهنگ یاران فردا منتشر شد

هشتمین شماره از مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ نشریه ای که به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۹

شماره هفتم نشریه فرهنگ یاران فردا منتشر شد

هفتمین شماره از مجله آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ نشریه ای که به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

ششمین شماره از ماهنامه آموزش زبان فرانسه فرهنگ یاران فردا منتشر شد

شماره شش نشریه آموزش زبان فرانسه «فرهنگ یاران فردا» نیز به صورت رایگان توسط انستیتو آموزش زبان فرانسه میلاد منتشر شد. این ماهنامه مجوز دار آموزش […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

انتشار پنجمین شماره ماهنامه آموزش زبان فرانسه یاران فرهنگ فردا

پنجمین شماره از ماهنامه مجوز دار آموزش زبان فرانسه با نام «یاران فرهنگ فردا» نیز منتشر گردید. این مجله آموزش زبان فرانسه هر ماه به صورت […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۹

انتشار چهارمین شماره از ماهنامه مجوز دار فرهنگ یاران فردا

چهارمین شماره از ماهنامه مجوز دار آموزش زبان فرانسوی «فرهنگ یاران فردا»  نیز منتشر و به رایگان در اختیار علاقه مندان به آموزش زبان فرانسوی قرار […]