خرداد ۳۰, ۱۴۰۱

انتشار بیست و ششمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست و ششمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
اردیبهشت ۲۷, ۱۴۰۱

انتشار بیست و پنجمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست و پنجمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
فروردین ۲۸, ۱۴۰۱

انتشار بیست و چهارمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست وچهارمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر […]
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰

انتشار بیست و سومین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست وسومین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر […]
بهمن ۲۹, ۱۴۰۰

انتشار بیست و دومین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست ودومین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر […]
دی ۲۷, ۱۴۰۰

انتشار بیست و یکمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیست و یکمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد […]
آذر ۲۵, ۱۴۰۰

انتشار بیستمین نشریه مجله فرهنگ یاران

بیستمین  شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
آبان ۳۰, ۱۴۰۰

انتشار نوزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

نوزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
مهر ۲۷, ۱۴۰۰

انتشار هجدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

هجدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
شهریور ۲۰, ۱۴۰۰

انتشار هفدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

هفدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
مرداد ۲۶, ۱۴۰۰

انتشار شانزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

شانزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]
تیر ۲۱, ۱۴۰۰

انتشار پانزدهمین نشریه مجله فرهنگ یاران

پانزدهمین شماره  نشریه  آموزش زبان فرانسه با عنوان «فرهنگ یاران فردا» منتشر شد؛ این نشریه به صورت رایگان توسط مؤسسه آموزش زبان فرانسوی میلاد منتشر گردیده […]