اشتباهات رایج در زبان فرانسه – قسمت سی و هشتم
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰
مکالمه : در داروخانه به فرانسه
شهریور ۲۲, ۱۴۰۰

معادل چند فعل انگلیسی در زبان فرانسه –قسمت دوم

معادل چند فعل انگلیسی در زبان فرانسه قسمت دوم

معادل افعال عبارتی انگلیسی  up (به عنوان مثال Throw-up (به زبان فارسی پرتاب کردن) در فرانسه چیست ؟

افعال عبارتی با up

 

انگلیسیفرانسه
add upadditionner
back upsoutenir / sauvegarder
beat uptabasser
blow upagrandir (image, photo), exploser
break uprompre / se terminer
brighten ups’éclaircir / se dégager
bring upélever / soulever
catch uprattraper
cheer upremonter le moral à / retrouver le moral
clean upnettoyer
clear upranger / s’éclaircir
climb upmonter
come upmonter / soulever / être soulevé
come up toarriver à / s’approcher de
come up withproposer / suggérer
do upfermer / attacher / boutonner / retaper
dress ups’habiller, se mettre sur son trente et un
eat upfinir son assiette
end upfinir / se retrouver
face up toaccepter / faire face à
fill upremplir
get upse lever
give upabandonner, renoncer à
go upmonter / augmenter
grow upgrandir, devenir adulte
hang upaccrocher / suspendre / raccrocher
hold uplever / retarder / attaquer
hurry upse presser, aller plus vite, se dépêcher
keep upsuivre / continuer
lift upsoulever
line upfaire la queue
look afters’occuper de
look uplever les yeux / chercher
make upinventer / se réconcilier / se maquiller
make up forcompenser / rattraper
mess upmettre en désordre / gâcher / bâcle
mix upconfondre / embrouiller / mélanger
muddle upmélanger / embrouiller
own upavouer
pick upramasser / chercher / apprendre / draguer
pile ups’entasser / s’empiler / s’accumuler
pull upremonter / s’arrêter
pump upgonfler
put upériger / monter (les prix)/ mettre / augmenter / héberger
put up withsupporter
read up onparcourir / lire en entier
ring upappeler / téléphoner à
roll uprouler / retrousser
save upmettre de l’argent de côté
set upcréer / installer / monter
show uparriver
shut upse taire
sit upse redresser (assis)
speak upparler fort
speed upaller plus vite
split upse séparer
stand upse lever
stand up fordéfendre
stay upne pas se coucher
sum uprésumer
swell upenfler / gonfler
take upse mettre à / prendre
tear updéchirer
throw upjeter en l’air; vomir
tidy upranger, remettre de l’ordre
tie upficeler / attacher
turn upmettre plus fort (sound)/ venir / arriver
wake upréveiller / se réveiller
warm upréchauffer / faire réchauffer / se réchauffer / s’échauffer
wash upfaire la vaisselle (UK) / se laver (US)
well upavoir les larmes aux yeux
wind upse retrouver / se terminer / remonter
wipe upessuyer
wrap upemballer / envelopper / récapituler / se couvrir

تهیه و تنظیم : هانیه خسروان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.